11 jan. 2014

Skapande skola - bidrag i skolan - något som inte når ut ordentligt???


För mig som författare börjar det bli dags att strukturera och planera in författarbesök under terminen. En del är redan klara. Andra har inte svarat ännu.
Jag har funderat över en sak som jag väldigt ofta stöter på, nämligen skolor som inte ens vet om att man kan söka bidrag för att få in mer kultur i skolan. Hur kan detta ens vara möjligt?? Kultur behövs massor i skolvärlden, kultur berikar.  Därför tänkte jag slå ett slag för just detta bidrag och denna satsning som görs så att fler barn ska få ta del av det rika kulturutbudet som finns och pågår  utanför klassrummets väggar men som också kan komma in och genomsyra det vardagliga arbetet om vi vill!
SÖK, för sjutton!!!
SKAPANDE SKOLA

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

DAGS ATT SÖKA BIDRAG FÖR 2014-2015

Från och med den 17 december finns det möjlighet att söka bidrag från Kulturrådet för att låta skolelever uppleva professionell kultur och att tillsammans med professionella kulturaktörer själva skapa. Ansökan görs via Kulturrådets onlinesystem och sista ansökningsdag är den 6 februari.
Myndigheten för Kulturanalys presenterade i december sin rapport Skapande skola – en första utvärdering. I rapporten lyfts framgångar för bidraget men även behov av utveckling. Bland annat nämns att delaktigheten både hos elever, lärare och rektorer kan utvecklas och att förutsättningarna för att långsiktigt arbeta med konst och kultur i skolan behöver förbättras.
Kulturrådet kommer i år särskilt att uppmärksamma hur skolhuvudmännen arbetar med delaktighet och långsiktighet inom Skapande skola.
• Skapande skola-medlen ska utgöra ett tillskott – ett komplement till kommunens eller skolans befintliga kulturverksamhet som beskrivs i handlingsplanen. Om kommunens egna pedagoger anlitas ska alltså tjänsten/tjänsterna ersättas i motsvarande grad.
• Skapande skola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att sökande behöver utveckla sina samarbetsformer och samarbetsparter efter att ha prövat dem i tre år.

VAD KAN MAN SÖKA FÖR

Kan man ansöka om inköp av all slags kulturverksamhet?
Svar: Med kulturverksamhet menas, enligt bidragets förordning, verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.
Vad innefattas i begreppet scenkonst?
Svar: Som exempel på scenkonst kan nämnas teater, dans, musik, nycirkus, poesiuppläsning, muntligt berättande m.m.
Kan vi söka pengar för att köpa in kulturskolans föreställningar? Svar: Nej, kulturutövarna måste vara professionella aktörer.
Kan man ansöka om, exempelvis, en bildpedagog som arbetar med läraren i klassrummet?
Svar Ja. Kravet är att kulturpedagogen är professionell utövare. 
Kan man ansöka om ytterligare en bildlärare för att assistera den ordinarie?
Svar: Nej, det går inte att söka pengar för ordinarie kostnader. En lärartjänst är en ordinarie kostnad, oavsett antal tjänster.
Måste kulturaktören bo i kommunen eller regionen?Svar: Nej. Anlita gärna kulturaktörer över kommun- och regiongränser.
Vår kommun vill söka bidrag till en samordningstjänst för kulturinsatserna, går det?
Svar: Nej, tjänster av den typen räknas som administrativa. Det går inte att söka pengar för administrativa kostnader. 
Vi vill kompetensutveckla vår skolpersonal. Går det? Svar: Nej. Det åligger skolan att kompetensutveckla sin personal.
Kan vi söka bidrag för att arrangera seminarier?
Svar: Ja, om syftet med seminariet är att främja en långsiktig samverkan mellan skolan och kulturlivet.
Kan vi ansöka för material och bussresor?Svar: Ja, men inte enbart. Kostnaderna för till exempel resor måste i så fall ingå som en del i satsningen. Högst 20% av bidraget får användas för omkostnader (exklusive reskostnader) till exempel material, hyra eller teknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar